Straff

Forsvarer

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg. Vi påtar oss alle typer forsvareroppdrag, med fokus på å gi tilpasset og profesjonell bistand både under en etterforskning, og ved en behandling i domstolen.

Ved en henleggelse kan det være aktuelt å vurdere erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Vi yter bistand også ved en slik prosess.

Bistandsadvokat

Hvis man utsettes for en straffbar handling, ser vi ofte at man trenger hjelp til å håndtere situasjonen i rettssystemet. For flere straffbare handlinger har man rett til bistandsadvokat under etterforskningen og ved en eventuell behandling i domstolen. Det kan også være aktuelt å fremme krav om voldsoffererstatning. Vi tilbyr trygg og målrettet bistand tilpasset den det gjelder.

Vi har advokater med lang og bred erfaring innenfor strafferett. Advokat Hanne Elise Skare har verv som fast forsvarer for Vesterålen tingrett og Hålogaland lagmannsrett.