Oppdragsvilkår

Gjeldende fra 22.04.2020

For oppdraget gjelder vår alminnelige oppdragsavtale med vilkår som følger nedenfor. Eventuelle unntak eller presiseringer vil fremgå av særskilt brev eller e-post i anledning den konkrete sak.

 

1. Etablering av oppdrag

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

 

2. Utførelse av oppdrag

Vi vil utpeke en bestemt advokat i Advokatfirmaet Øraker AS som saksansvarlig overfor deg for det enkelte oppdrag eller deler av dette. Utførelsen av det enkelte oppdrag kan helt eller delvis bli utført av andre medarbeidere hos oss. Med mindre annet er skriftlig avtalt med deg, bestemmer vi hvordan oppdraget mest hensiktsmessig kan utføres, herunder hvilke medarbeidere som ut fra kompetanse, erfaring, kapasitet mv skal utføre arbeidet knyttet til oppdraget.

Vi forplikter oss til å yte kvalifisert juridisk bistand og levere til avtalt tid og omfang.

De får tillatelse til å benytte materiale som mottas i anledning oppdraget i nødvendig omfang, men vi har, og beholder, alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

 

3. Kommunikasjon med klient

Alle henvendelser til og fra motpart skal gå til/fra oss med mindre annet er avtalt. De må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat.

Kvaliteten av vår rådgivning og bistand er avhengig av et godt samarbeide med deg. Det er en forutsetning for best mulig utførelse av vårt oppdrag at De gir oss nødvendig informasjon om saken og kopi av alle dokumenter De har og som De må forstå kan ha betydning for oppdraget.

Vi benytter videre ukrypterte sendinger i elektronisk post. Klient som har nøkler/sertifikater for kryptering og som ønsker at kommunikasjonen skal skje ved krypterte sendinger, må gi skriftlig melding om dette til oss. Mottar vi ikke slik skriftlig melding anses De for å ha akseptert bruk av ikke-krypterte elektroniske sendinger. Med mindre annet er særskilt avtalt kan vi benytte e-post til kommunikasjon med klient.

 

4. Behandling av personopplysninger

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. De har rett til innsyn i og informasjon om de behandlende opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.
Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglig leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring på våre hjemmesider: www.oraker.no.

 

5. Kostnader

a) Salær
Privatpersoner:
Vårt salær beregnes etter medgått tid, og med en timepris på kr 1.800,- med tillegg av 25% merverdiavgift. Per i dag er timeprisen inklusive merverdiavgift kr 2.250,- per time.

Næring og offentlige institusjoner:
Vårt salær beregnes etter medgått tid, og med en timepris på kr 2.000,- med tillegg av 25% merverdiavgift. Per i dag er timeprisen inklusive merverdiavgift kr 2.500,- per time.

b) Utlegg
I tillegg til salær kommer eventuelle utlegg på saken. Det gjøres oppmerksom på at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre tillegg for merverdiavgift på utlegget.

c) Fakturering
Omkostningene vil normalt bli fakturert hver 14.dag. Alle fakturaer er netto per 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Som sikkerhet for korrekt betaling krever vi forskudd etter nærmere avtale. Avtalt forskudd innbetales vår klientkonto, og avregnes etter utført arbeid.

d) Fri rettshjelp
Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at søkers inntekt og formue er under de grenser som settes i medhold av Rettshjelpsloven. Per 01.01.2020 er inntektsgrensen kr 246.000,- og formuesgrensen kr. 100.000,-. Ved vurderingen blir samboere og ektefellers økonomi som hovedregel vurdert samlet, her er grensen per 01.01.2020 kr 369.000,-. Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. I saker som er økonomisk behovsprøvd vil det også påløpe en egenandel. Egenandelen er per 01.01.2021 kr 1.085,- for fritt rettsråd (bistand utenfor domstolsystemet) og opp til kr 8.680,- for fri sakførsel (bistand i domstolsystemet). I saker som ikke er økonomisk behovsprøvd påløper det ingen egenandel.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp til avklaring med oss snarest.

e) Rettshjelpsforsikring
Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikringen. Dette fremgår av Deres forsikringspoliser.

Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varslet så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Vi vil kreve selskapet for refusjon i samsvar med våre generelle faktureringsrutiner, og De vil samtidig bli fakturert for egenandel.

Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig overfor oss og det salær som påløper.

 

6. Ansvar for sakens utfall

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke dette at vi har rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan De risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at De blir tilkjent saksomkostninger, men at beløpet er lavere enn det salær vi har krevd dekket av motparten, vil De være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

 

7. Ansvar

Vi er ansvarlig for den rådgivningen som leveres i samsvar med generelle norske rettsregler.

Økonomisk ansvar for Advokatfirmaet Øraker AS og/eller den ansvarlige advokat er under enhver omstendighet begrenset til samlet NOK 5 millioner for hvert skadetilfelle. Dette gjelder med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt.

Vårt ansvar omfatter ikke indirekte tap eller følgeskader. Videre er ikke vi ansvarlig for rådgivning eller bistand som er ytt av tredjepersoner vi har formidlet kontakt med.

 

8. Taushetsplikt

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (eksempelvis Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

 

9. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Midtre Hålogaland krets som førsteinstans. Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Reklamasjon på faktura må fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen forfallstidspunktet, i motsatt fall anses den godkjent.

 

10. Lovvalg og verneting

Norsk rett gjelder for alle spørsmål i forholdet mellom Advokatfirmaet Øraker AS, Advokatfirmaet Øraker AS sine advokater og deg som klient. Partene vedtar Vesterålen tingrett som eksklusivt verneting.