Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Rettshjelploven åpner for at du på visse rettsområder og under visse vilkår kan ha rett til fri rettshjelp.

Det er to hovedkategorier av fri rettshjelp – rettsområder der alle får fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, og rettsområder der man først får fri rettshjelp om man har inntekt og formue under visse grenser.

Det er ikke alltid like enkelt å vite om vilkårene er oppfylt, og dette således er noe du har krav på.

 

Rettsområder med fri rettshjelp uavhengig  inntekt og formue

Det gis blant annet fri rettshjelp uavhengig av inntekt i barnevernssaker der det er satt i gang tvangstiltak, typisk at barnet er flyttet ut av familien midlertidig eller mer permanent. I enkelte utlendingssaker og ved tvangsekteskap vil det også være mulig for advokater å yte fri rettshjelp. Det samme vil være tilfelle i en del saker hvor klienten er utsatt for seksualforbrytelser eller vold.

 

Rettsområder med fri rettshjelp dersom inntekt og formue er under visse grenser

Innenfor enkelte rettsområder gis det fri rettshjelp dersom du har inntekt og formue under visse grenser. Dette gjelder blant annet saker om økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, oppsigelse etter husleieloven, arbeidstaker som har blitt sagt opp, klage over vedtak etter folketrygdloven og i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning.

I særlige tilfeller kan Fylkesmannen bestemme at det skal innvilges fri rettshjelp også i andre sakstyper.

Hvor går grensen for inntekt og formue?

Per i dag er inntektsgrensen for enslige kr 246 000 i samlet brutto årlig inntekt, og formuesgrensen inntil kr 100 000,- . For samboere/ektefeller er inntektsgrensen kr 360 000,- i samlet felles brutto inntekt, og formuesgrensen samlet inntil kr 100 000,-.

Fylkesmannen kan unntaksvis dispensere fra de økonomiske grensene.

 

Egenandel

I saker som er økonomisk behovsprøvd vil det også påløpe en egenandel. Egenandelen er i 2020 kr 1 060,- for fritt rettsråd (bistand utenfor domstolsystemet) og opp til kr 8 480,- for fri sakførsel (bistand i domstolsystemet). I saker som ikke er økonomisk behovsprøvd påløper det ingen egenandel.

 

Har jeg rett til fri rettshjelp?

Det er ikke alltid like enkelt å finne ut om man har rett til fri rettshjelp. Dersom du tar kontakt med Advokatfirmaet Øraker AS vil du få en rask tilbakemelding på om du oppfyller vilkårene.