Familie- og barnerett

Den tradisjonelle familiestrukturen er i endring. Mange velger å ikke gifte seg, og mange familier består av dine, mine og våre barn. Det er en rekke spørsmål som kan oppstå som følge av dette.

Vi vet hvor viktig det er å ha tenkt gjennom en del av disse problemstillingene, slik at eventuelle konflikter kan løses på best mulig måte for alle involverte. Vi yter rådgivning og utformer avtaler som ivaretar ulike behov rundt dette. Vi gir også juridisk bistand ved uenighet og tvist.

Samboeravtaler og ektepakter

Mange etablerer seg på nytt i voksen alder, og eier fra før store verdier. Kanskje skal man investere sammen i ny bolig og ta opp lån sammen, samtidig som den ene har egenkapital som skal skytes inn. Det kan også være at den ene parten eier aksjer som ikke skal være en del av et felles ektefellebo.

Vi erfarer at det ofte er behov for klarhet i eierforhold både under samlivet, og ved et eventuelt brudd. Vi utformer både samboeravtaler og ektepakter som ivaretar partenes ønsker og behov.

 

Samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd må man som gift eller samboer gjennom et økonomisk oppgjør. For samboere kan det oppstå spørsmål om hvem som eier hva, og med hvilken eierandel. Ved skilsmisser erfarer vi at det oppstår ulike spørsmål om fordelingen, og at det er behov for informasjon om eventuelle verdier som kan holdes utenfor delingen. Det kan videre være spørsmål om man har et vederlagskrav mot den andre part.

Våre advokater gir målrettet og forebyggende rådgivning, og ivaretar også interessene til vår klient dersom det oppstår uenighet eller spørsmål rundt fordelingen.

Foreldretvister og barnevern

Når foreldre ikke lever sammen, må det avklares hvor barna skal bo og hvilket samvær som skal være med den andre forelderen. Barnets beste skal alltid ivaretas. Vi erfarer at mange har utbytte av å rådføre seg med advokat om dette temaet. Noen ganger er det behov for å justere samværsformen, fordi samværet ikke er til barnets beste. Andre ganger er det nødvendig å yte bistand fordi samvær saboteres av bostedsforelderen.

Vi bistår med å finne så gode løsninger som mulig, både i en rettsprosess og ved utenrettslige forhandlinger.

Vi påtar oss også advokatoppdrag for foreldre eller ungdommer i forbindelse med saker som gjelder barnevernet og omsorgsovertakelse.