Arbeidsrett

Vårt kontor har lang erfaring med å yte juridisk bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere som trenger hjelp til forskjellige typer arbeidsrettslige spørsmål. Dette omfatter alt fra utforming av arbeidsavtaler og arbeidstid til nedbemanning og avslutning av et arbeidsforhold.

 

Nedbemanning og virksomhetsoverdragelse

Vi gir bistand under omstruktureringsprosesser i selskaper. Er det aktuelt med nedbemanning, kan vi gi råd om hvordan de rettslige prosedyrene for dette ivaretas. Ved virksomhetsoverdragelse gir vi veiledning om arbeidsmiljølovens krav til dette. Våre advokater har lang erfaring med å identifisere de rettslige problemstillingene, og gir råd om hensiktsmessig håndtering.

Oppsigelse, avskjed og sluttavtaler

I arbeidslivet oppstår det noen ganger situasjoner som gjør at temaet avslutning av arbeidsforhold er aktuelt. Prosedyrene rundt oppsigelse og avskjed er strenge, og bevissthet rundt fremgangsmåte og håndtering har derfor stor betydning for resultatet. Vi tilbyr rådgivning til både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

Vi representerer også parter i en arbeidskonflikt ved forhandlinger etter oppsigelse/avskjed, samt i en rettslig prosess for domstolene.